Kreativ Dental®
kreativ dental

Have questions?
+36(1)
22 201 99

contact us
slider

Vår garanti

Gantitid

(Konventionell bettanalys)

Garantitid

(Arcus Digma II - bettanalys)


Åtgärd

 

Livstid

Livstid

Implantat (enbart produkt: skruv och distans)

5 år

6 år

Kronor/ broar (inte temporära)

5 år

6 år

Porslinsinlägg inlay/onlay

3 år

5 år

Skalfasader/porslinsfasader

3 år

4 år

Kombinationsprotetik fast och avtagbar del

3 år

4 år

Avtagbar förankrad protes (täckprotes, teleskopprotes, clip bar system)

1 år

2 år

Lös hel- och delprotes (temporär inte inkluderad)

1 år

1 år

Kompositfyllning

GARANTIVILLKOR

Om fel uppstår som kliniken är ansvarig för, kommer Kreativ Dental att täcka omkostnader för behandling samt flygresa upp till 250,00 Euro och utgifter för övernattning på ett av klinikens partnerhotell (maximalt 46 Euro per dygn) för nödvändigt antal dygn för att få garantibehandlingen utförd. Taxi till och från flygplatsen i Budapest är inkluderat i garantin. Utgifter för bil, buss, tåg eller taxi till och från flygplats i Sverige eller måltider på resan omfattas inte av garantin. Förlorad arbetsinkomst blir inte ersatt av kliniken.

För att garantin ska gälla ska patienten vända sig till sin Kreativ Dental kontaktperson och upplysa om bakgrunden till behovet av en garantiresa. Vid reklamation kommer patienten att bli undersökt på Kreativ Dental. Kliniken avgör om behandlingen ingår i garantibestämmelserna.

Kreativ Dental kräver att patienterna går på årliga kontroller för att garantin skall fortsätta gälla. Detta kan göras på Kreativ Dental, gratis, men om detta inte är möjligt, kan patienten besöka tandläkare i Sverige en gång om året under garantitiden. Kvitto/faktura, OPG (panoramaröntgen) samt tandläkarens bekräftelse på utförd årskontroll i Sverige skickas till Kreativ Dental omedelbart efter utförd kontroll. Om patienten har lindrig parodontit och i synnerhet efter parodontitbehandling, rekommenderar kliniken att patienten får en kontroll hos tandläkare 2-3 gånger per år.

Om det föreligger behov av små korrigeringar efter en större behandling på Kreativ Dental, kan patienten hänvända sig till sin lokala tandläkare i Sverige och sända räkningen till Kreativ Dental. Detta kan ske efter överenskommelse med Kreativ Dental. Skriftlig kostnadsberäkning från den lokala tandläkaren skall framläggas och godkännas innan behandlingen påbörjas. Med små korrigeringar menas utgifter under 1750 kr. För recementering av tappade kronor eller inlägg anslår Kreativ Dental max. 270 kronor styck. Garantin täcker inte reparation av temporära proteser och normala korrektioner på lös tandersättning, som följd av naturlig förändring av käkben och gom.

Tandkliniken Kreativ Dental är inte ansvarig för nödvändig oförutsedd rotkanalbehandling efter att tand eller tänder förberetts för tandkrona eller bro. Ibland inträffar s.k. preparationstrauma efter kron- och broarbeten. Det kan bli nödvändigt med rotfyllning efter behandlingen. Kreativ Dental är inte ansvarigt för problem, som uppstår efter behandling och som inte var synliga på patientens röntgenbild, och som inte heller var förutsebara vid tiden för behandling på Kreativ Dental.

Garantin tas tillbaka eller blir ogiltig:
• Om patienten inte kommer tillbaka för rutinkontroll åtminstone en gång om året under garantiperioden, eller får en rutinkontroll en gång om året i hemlandet med röntgenundersökning och får skriftligt intyg (tandvårdskvitto/brev från den lokala tandläkaren) att den årliga kontrollen har genomförts.
• Om munhygienen försummas
• Om tandläkarens instruktioner inte följs (t.ex. genom att underlåta att ta ut protes under natten/anv. bettskena)
• Om uttagbara rekonstruktioner som del- eller helprotes inte sköts och hålls i gott skick
• Om gommens vävnad eller käkbenet förminskas naturligt, om det föreligger obehandlad parodontit eller andra obehandlade mun- eller tandköttssjukdomar
• I händelse av skada genom olycksfall, t.ex. genom att man tappar protesen
• Om patient med uttagbar protetik går mycket upp eller ner i vikt under en kort period
• Om det föreligger allmän sjukdom som har negativ inverkan på tandhälsan (t.ex. diabetes, epilepsi, benskörhet, behandling av sjukdom med strålning eller kemoterapi)
• Om annan tandläkare har utfört korrektioner eller gjort tillägg till behandlingen som blivit utförd på Kreativ Dental.